endeit

Organizacija ''Djeca prije svega'' je udruženje stručnih radnika različitog profila sa znanjem i iskustvom iz oblasti socijalne i dječije zaštite, koja je osnovana 2003. godine kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija.
Osnivači organizacije su uvaženi stručnjaci iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji su na različite načine i u različitim svojstvima bili uključeni u implementaciji brojnih, veoma kvalitetnih projekata, koje su podržavale i sprovodile međunarodne nevladine organizacije a u saradnji sa relevantnim ministarstvima i institucijama u Crnoj Gori. Osnivači posjeduju znanje, višegodišnje radno iskustvo, dodatnu stručnu osposobljenost za rad s djecom i porodicom, afinitet, motivaciju, entuzijazam i želju da unaprijede i reformišu sistem socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori i razviju nove metode socijalnog rada i usluge socijalne zaštite.

Ciljevi organizacije:

- realizacija interventnih, razvojnih i preventivnih programa koji se odnose na djecu i porodicu
- porodični smještaj djece bez roditeljskog staranja
- integracija i resocijalizacija djece sa poremećajima u ponašanju
- pružanje pomoći marginalizovanim grupama djece
- unaprjeđivanje primjene Konvencije o pravima djeteta kroz implementaciju edukativnih sadržaja i odgovarajućih metoda rada u ustanovama koje zbrinjavaju djecu ili na drugi način rade s djecom i razvoj saradnje i koordinacije rada institucija sistema i nevladinih organizacija u oblasti zaštite prava djeteta
- podizanje nivoa znanja o Konvenciji UN o pravima djeteta.


Misija organizacije je unaprijeđenje kvaliteta života djece u Crnoj Gori kroz promociju, javno zastupanje i zaštitu njihovih prava.


Vizija organizacije: Crna Gora - država koja obezbijeđuje podsticajne uslove za život djece koji im omogućavaju da, kroz različite socijalne usluge, usmjerene na njihov razvoj, podršku i zaštitu ostvare svoje potrebe i kao aktivni građani/ke učestvuju u životu zajednice i kreiranju sopstvene budućnosti
Udruženje pribavlja sredstva donacijama, konkurisanjem projektima kod državnih organa ili fondacija, putem dobrovoljnih priloga, kao i na druge zakonom dozvoljene načine.

Realizovani projekti

1. Projekat: “Naša djeca”, januar 2004/jun 2005, podržan od strane  Skupštine RCG
2. Dva projekta «Unapređenje zaštite djece u Crnoj Gori» , decembar 2008.g. i septembar 2009.g., podržani donacijom Fonda za otvoreno društvo u Crnoj Gori ( FOSI ROM)
3. Projekat «Povjerljivi telefon», februar 2009/februar 2010.., besplatna savjetodavna linija za zanemarenu i zlostavljanu djecu, podržana od Fonda za aktivno gradjanstvo (FAKT)
4. Projekat ’’Druga šansa’’, oktobar 2008/septembar 2009., podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije. Cilj projekta je razvijanje i implementiranje novog modela
rada sa djecom u sukobu sa zakonom kojoj je izrečena mjera pojačanog nadzora organa starateljstva.
5. Projekat ’’Centar za rad sa djecom  ’’, 2009.-2010.godine, podržan od strane  Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije.
6. Projekat ’’ Ka novim socijalnim servisima za djecu u Crnoj Gori’’, 2011.-2012.godine, podržan od Evropske Unije

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

Ivana Crnojevica 93

Podgorica

Crna Gora

NA VRH